הצמדת טיח ותערובות צימנטיות אל חומרי איטום

מאמר זה הנו השלישי והאחרון בסדרה בת שלושה מאמרים על איטום בית צמוד קרקע.

במאמר זה-  המלצות ומפרט כללי  להצמדה נכונה של טיח מעל גבי שכבות איטום, בתחתית הקירות החיצוניים של הבית.

מומלץ לקרוא תחילה את שני המאמרים הקודמים בסדרה.  המאמר הראשון מתאר כשלים באיטום בתי קרקע – איטום קירות, קורות יסוד, שלד המבנה בעוד המאמר השני מביא מפרט לבצוע איטום בית צמוד קרקע – קירות תחת הקרקע, קורות יסוד, שלד.

מאמר זה בתורו, משלים ומתאר את השלב האחרון בתהליך , שהוא כיסוי של שכבות האיטום אשר בתחתית הקירות.

————————-

חומרי איטום צימנטים וביטומנים

כפי שצויין במאמרים הקודמים בסדרה, ניתן לבצע את עבודות האיטום באמצעות חומרי איטום צימנטים או ביטומנים.

בנושא החיבור בין שכבות הטיח לבין חומרי האיטום, דגש מיוחד יש לתת בעת הצמדת שכבות טיח  מעל גבי חומרי אטימה מהמשפחה הביטומנית.

גמישותו של החומר הביטומני ומקדם ההתפשטות התרמי שלו שונים בתכלית מזה של הצימנטי (הטיח) והתזוזות בינהם במרוצת השנים עלולות לגרום להיפרדות הדרגתית בין החומרים, להופעת סדיקה ולנשירה של חלקי טיח וציפויי חוץ מתחתית הקירות החיצוניים של המבנה.    תורמת לכך העובדה שאותם חלקי הקירות הסמוכים לאדמת הגינה הנם חשופים לקרינת השמש ולשינויי טמפרטורה קיצוניים.

מסיבות אלו הולכת וגוברת המגמה בענף להעדיף את השימוש בחומרי איטום צימנטים במקרים בהם עתידה לבוא שכבת טיח מעל גבי שכבת האיטום, או כאשר יבוצעו מעליהם חיפויים בהדבקה (כגון קרמיקה ופסיפס).

מגמה זו הנה עובדה מוגמרת בתחום האיטום של החדרים הרטובים / מקלחות. בתחום זה הופסק מזה זמן רב השימוש בחומרים הביטומנים המשחתיים לצורך איטום הקירות וכיום שולטים בו חומרי האטימה הצימנטים, בעוד שחומרי האטימה הביטומנים מועדפים לצורך איטום הרצפות.

יחד עם זאת למותר לציין כי החומרים הביטומנים הוכיחו את יעילותם במשך עשרות בשנים ואין כל מניעה מהשימוש בהם. אלא שחובה לתת את הדגש על פרט הצמדה נכון בין שכבת הביטומן לבין שכבת הטיח שתיושם מעליה, כפי שיוסבר בהמשך.

לאיטום יסודות וחלקי מבנה הנמצאים בעומק הקרקע, במקומות אשר ממילא אינם עתידים לקבל כיסויי טיח- החומרים הביטומנים עדיפים על פני הצימנטים משום קלות יישומם ומשום גמישותם. כושר גמישותם מכריע את הכף לגמרי לטובתם כאשר מדובר על שטחים תת קרקעיים גדולים אשר בהם כושר הגמישות של החומרים הצימנטים אינו מספק. מסיבה זו אוטמים קירות של מרתפים או מקלטים תת קרקעיים עם חומרים מהמשפחה הביטומנית.  (ראה מאמר על איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת-קרקעיים בחומרים ביטומנים משחתיים).

ניתן גם לעשות שימוש בשני החומרים, בד בבד, כאשר במקרה זה יסודות הבית אשר תחת הקרקע יאטמו עם החומרים  הביטומנים בעוד שחלקי הקירות שנמצאים סמוך למפלס הקרקע ואשר עליהם תבוצענה שכבות טיח – יאטמו עם החומרים הצימנטים.

בצוע טיח מעל חומרי איטום

הערה:

המפרט שלהלן הנו כללי בלבד ונמסר לצרכי מידע והבנת הנושא. בטרם הבצוע חובה להיוועץ עם המתכנן או עם היועץ בשטח ולקבל מהם מפרט פרטני עבור בית המגורים.

המפרט המובא מבוסס על תערובת צימנטית (חול ומלט) ועל השימוש בדבק מסוג לטקס SBR. תערובת זו מעורבבת באתר הבניה ע"י בעלי המקצוע.

לחילופין ניתן לעשות שימוש בתערובות מליטה מוכנות המובלות לאתר ע"י החברות המובילות בשוק (תרמוקיר, מיסטר פיקס / כרמית, ואחרים) ולעקוב במדוייק אחר הוראות השימוש של היצרנים. השימוש בחומרים מוכנים המסופקים לאתר הנו מועדף כאשר כל שטח קירות המעטפת יכוסה עם אותם החומרים, כך שתתקבל שכבה הומוגנית ואחידה בתכונותיה על פני כל שטח המעטפת של בית המגורים.  שימוש בחומרים מוכנים גם מונע מטבעו ערבוב בלתי אחיד של התערובות ע"י בעלי המקצוע בשטח.

א.   מפרט להצמדת טיח מעל גבי חומרי איטום צימנטים –

יש להמתין להתקשותו ולהתייבשותו המלאה של חומר האיטום.

1.  חיספוס פני השטח ע"י התזת תערובת צימנטית מועשרת בתוסף הדבקה מסוג לטקס SBR.

התערובת תהייה מרכבת ממלט וחול נקי, ביחסי נפח של 1:1. מי התערובת יכילו 50 אחוז דבק לטקס SBR ויעורבבו בנפרד בטרם הוספתם אל החומר היבש, שיעורבב אף הוא בנפרד.

התזת התערובת על כל השטח, מעל לשכבת האיטום, תתבצע במכונת שפריץ ידנית. לחילופין ניתן למרוח את החומר באמצעות מלג` ולחספסו באמצעים שונים כגון בעזרת מלג` משונן.

לאחר סיום העבודה יש להניח לחומר להתייבש למשך כ 24 שעות ולבצע אשפרה כנדרש.

2.  בצוע שכבת הרבצה צימנטית מעל גבי שכבת היסוד המחוספסת שתוארה שלעיל.

שכבת ההרבצה תהיה מרכבת מתערובת של מלט וחול ביחס 1:2.5 ומועשרת עם דבק לטקס SBR בשעור 20 אחוז מכמות המים של התערובת. עובי השכבה כ 5 מ"מ. יש ליצור שכבה מחוספסת (שאינה מוחלקת) על מנת לאפשר את חיבורה עם שכבת הטיח שתבוא מעליה. לאחר היישום- המתנה לייבוש ובצוע אשפרה כנדרש.

3.  בצוע שכבת טיח עליונה / טיח מיישר.  לתערובת הטיח  עצמה יש להוסיף דבק לטקס SBR בכמות של כ 10 אחוזים, או על פי הוראות המתכנן.

הוספת אותו סוג דבק לתערובת הטיח נחוצה על מנת שיאחז היטב על גבי תערובת ההרבצה. הוספתו גם מונעת עלייה של רטיבות קפילארית אל תוך שכבת הטיח אשר  בתחתית הקירות כתוצאה ממגעה עם אדמת הגינה. רטיבויות קפילאריות מסוג זה גורמות  לקילופי צבע וציפויי חוץ בתחתית קירות המעטפת.

ב.    מפרט להצמדת טיח מעל גבי חומרי איטום ביטומנים –

1.  חיספוס השטח כמתואר בשלב 1 שלעיל.

2.  עיגון רשת טיח מתכתית לחיזוק שכבת הטיח.

רשת טיח נחוצה על מנת לאחוז את שכבת הטיח כמקשה אחת רציפה ולהמנע מתופעות הסדיקה שתוארו לעיל.

קיבוע הרשת לקיר יתבצע באמצעות ברגים וטבעות כאשר את הברגים העליונים יש לעגן על גבי הקיר החשוף שמעל לשכבת האיטום. יש להשתמש בברגים עמידים בפני שיתוך (חלודה) וברשת טיח מגולוונת / נירוסטה או רשת אקספנדד בעלת גודל חורים שבין 5 ל 8 מ"מ. סוג הרשת יקבע על פי עוביה של שכבת הטיח ו/או על פי סוג החיפוי החיצוני המתוכנן. יש לקבל ממתכנן המבנה את סוג הרשת הנדרשת ליישום.

3.  בצוע שכבת הרבצה צימנטית כמתואר בסעיף 2א שלעיל. יש לעבד היטב את החומר כך שיכסה את כל הרשת ולהותיר את השטח מחוספס (ללא החלקה) , כמתואר לעיל.

4.  בצוע שכבת טיח מיישר כמתואר לעיל (סעיף 3א).

מפרטי טיח

המפרט הכללי המובא לעיל מיועד למידע כללי בלבד על מנת להבהיר את חשיבותו של חיבור נכון בין שכבות הטיח לבין חומרי האיטום אשר בתחתית קירות המעטפת.

מודגש כי יש להקפיד על התאמת כל הנאמר אל מפרטי הטיח של יצרני החומרים המתועשים בהם יעשה שימוש באתר.  מומלץ לקבל יעוץ בשטח מאת יועצי השטח של החברות המובילות ו/או מתכנן המבנה.

——————-

מאמרים רלוונטים נוספים ממדור מפרטי איטום ושיקום :

איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע – מפרט בצוע של תיקוני איטום בבית קרקע עם בעיות רטיבות בתחתית קירותיו החיצוניים.

איטום בתים צמודי קרקע – מרפסות, שבילים, מפתנים – מציג דגשים על אטימת משטחי בטון חיצוניים של בתי קרקע, שבילים, מרפסות.

איטום קירות חיצונים בחומר איטום שקוף מסוג סילוקסן – לאטימת קירות חיצונים בבתים קיימים, מעל מפלס הקרקע.

נשמח לעזור בכל שאלה באמצעות פורום איטום ושיקום.

בברכה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן